Największe zło to tolerować krzywdę - Platon
PrintMode
Czwartek, 31 Lipca. Imieniny: Helena, Ignacy, Lubomir.

Projekty gimnazjalne

 Projekt edukacyjny

1.    Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2.    Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3.    Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjalistów lub wykraczać poza te treści.
4.    Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
   a)    wybranie tematu projektu edukacyjnego
   b)    określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji
   c)    wykonanie zaplanowanych działań
   d)    publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego
5.    Projekt jest realizowany do końca drugiej klasy gimnazjum. W szczególnych przypadkach dopuszcza się na wniosek rodziców skierowany do dyrektora szkoły przedłużenie realizacji projektu do końca I semestru klasy trzeciej.
6.    W szczególnie uzasadnionych  przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji tego projektu i wtedy nie ma to wpływu na ocenę zachowania, a na świadectwie wpisuje się „zwolniony”.
7.    Do 30 września nauczyciele zobowiązani są dostarczyć tematy projektów (min.2) na dany rok szkolny do dyrektora szkoły.
8.    Wychowawca klasy do 30 października roku szkolnego w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
9.    Czas realizacji projektu określa nauczyciel w zależności od tematu i złożoności problemu – do 7 miesięcy.
10.    Dopuszcza się , w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobów prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania.
11.    Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu.